Chức năng và nhiệm vụ của phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

5/9/2021 9:47:31 PM
Phòng ĐBCL&KT có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu về kiểm định chất lượng trường. Đề xuất và kiến nghị để làm cơ sở giúp Ban Giám hiệu cải tiến chất lượng giáo dục và chất lượng các hoạt động của nhà trường.
A. Chức năng

          Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong việc phát triển, quản lý và triển khai thực hiện công tác khảo thí, công tác đánh giá và công tác bảo đảm chất lượng trong Nhà trường.

B. Nhiệm vụ

          1. Công tác bảo đảm chất lượng

a) Tham mưu và xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản, qui định về công tác Đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

b) Tổ chức, triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

c) Tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan vể kiểm định chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng; Lưu trữ và sử dụng đúng mục đích kết quả khảo sát.

d) Phối hợp với các đơn vị công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website của Nhà trường, trên các phương tiện khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện kế hoạch cải tiến những tồn tại, hạn chế những khuyến nghị sau đánh giá ngoài để từng bước nâng mức chất lượng giáo dục.

2. Công tác khảo thí

a) Tham mưu, xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản, qui định về công tác khảo thí của Nhà trường, hình thức thi của các học phần;

 b) Lập kế hoạch thi, lịch thi học phần của từng học kỳ, của các CTĐT cao đẳng GDMN, đại học và sau đại học; theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện ở các khoa.

c) Chủ trì phối hợp với các khoa đào tạo xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi; biên soạn, làm đề và in sao đề thi; đánh giá đề thi với các bậc học và các loại hình đào tạo.

d) Chủ trì phối hợp các đơn vị đào tạo lập kế hoạch chấm thi của từng bậc học, ngành đào tạo trong mỗi học kỳ; phối hợp theo dõi, giám sát việc tổ chức chấm thi học kỳ; chấm thi cấp chứng chỉ, thi nâng bậc, thăng hạng, …; đánh giá, phân tích xử lý kết quả thi.

Phối hợp với đơn vị, các khoa đào tạo giải quyết và xử lý khiếu nại của người học về kết quả thi.

đ) Chủ trì tổ chức thi trắc nghiệm trên máy, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

e) Lưu trữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của nhà trường về công tác khảo thí, ngân hàng câu hỏi thi, đề thi và kết quả học tập của người học.

3. Công tác khác

a) Thực hiện công tác quản lý phôi văn bằng và chứng chỉ theo quy định của Nhà trường.

b) Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ của cấp trên và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí.

 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

(Chức năng, nhiệm vụ được ban hành theo quyết định số 1047/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/07/2020).

Tin liên quan