Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí - Trường Đại học Hồng Đức

5/9/2021 9:49:14 PM
Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí tiền thân là Phòng Kiểm định chất lượng & Thanh tra giáo dục (theo Quyết định số 457/QĐ/ĐHHĐ ngày 27/6/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức), Ngày 16/4/2008 phòng KĐCL&TTGD đổi tên thành phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí (Quyết định 356/QĐ-ĐHHĐ) có chức năng và nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc phát triển, quản lý và triển khai thực hiện công tác khảo thí, công tác đánh giá và công tác bảo đảm chất lượng trong Nhà trường.

Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí tiền thân là Phòng Kiểm định chất lượng & Thanh tra giáo dục (theo Quyết định số 457/QĐ/ĐHHĐ ngày 27/6/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức). Ngày 16/4/2008 phòng KĐCL&TTGD đổi tên thành phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí (Quyết định 356/QĐ-ĐHHĐ) có chức năng và nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc phát triển, quản lý và triển khai thực hiện công tác khảo thí, công tác đánh giá và công tác bảo đảm chất lượng trong Nhà trường.  

Truyền thống và những thành tích đạt được

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được tặng Bằng khen của Chủ tịch Tỉnh Thanh Hóa; Bằng khen của BCH Đảng bộ Tỉnh về “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Bằng khen của công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Từ năm 2005 đến năm 2010

Trưởng phòng:

Hoàng Dũng Sĩ           

Phó trưởng phòng:

- Nguyễn Hữu Đề               

Từ năm 2010 đến 06/2012

Trưởng phòng:

Hoàng Dũng Sĩ

Phó trưởng phòng:     

- Nguyễn Đình Mai

Từ năm 6/2012 đến 9/2014

Phó trưởng phòng (PT):

Nguyễn Đình Mai

Phó trưởng phòng: 

- Nguyễn Hữu Tân

Từ 9/2014 đến 5/2017

Trưởng phòng:  

Lê Thị Hạnh

Phó trưởng phòng:        

- Nguyễn Hữu Tân

Từ 5/2017 đến 8/2021

Trưởng phòng:

Lê Thị Hạnh

Phó trưởng phòng:    

- Nguyễn Hữu Tân

- Lê Đình Nghiệp

Từ 8/2021 đến 12/2022

Trưởng phòng:   

Lê Thị Hạnh

Phó trưởng phòng: 

- Lê Đình Nghiệp

Từ 12/2022 đến 6/2023

Trưởng phòng:    

Lê Thị Hạnh

Phó trưởng phòng: 

- Nguyễn Thế Cường

- Hoàng Ngọc Thảo

Từ 6/2023 đến nay

Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Đông

Phó trưởng phòng:   

- Nguyễn Thế Cường;

- Hoàng Ngọc Thảo

 

Danh sách cán bộ, viên chức – lao động

a) Đã chuyển công tác hoặc nghỉ chế độ

TT

Họ và

tên

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu

Đề

2005-2010; Nghỉ chế độ

2

Nguyễn Ngọc

Đỉnh

2005-2021; Nghỉ chế độ

3

Phạm Minh

Huệ

2012; Nghỉ chế độ

4

Nguyễn Đình

Mai

2012-2014; chuyển phòng QLĐT

5

Lê Thị Quỳnh

Nga

2008-2019; nghỉ chế độ

6

Hoàng Dũng

2005-2012; chuyển phòng QLĐT

7

Nguyễn Hữu

Tân

2012-2021; chuyển sở NN&PTNT

8

Nguyễn Tiến

Vang

2012; Nghỉ chế độ

9

Hoàng Huyền

Trang

2023; Phòng QL Đào tạo

10

Nguyễn Thị Thu

2023; Trung tâm GDTX

11

Nguyễn Thế

Lợi

2023; Phòng QLĐT Sau đại học

       

 

b) Đang công tác

TT

Họ và

tên

Email

Năm chuyển về Phòng

1

Lê Thị Lan

Anh

lethilananh@hdu.edu.vn

2020

2

Nguyễn Thị

Dung

nguyenthidungnl@hdu.edu.vn

2023

3

Lê Thanh

Sơn

lethanhson@hdu.edu.vn

2023

4

Lê Thị

lethihakd@hdu.edu.vn

2012

5

Vũ Thị Thu

Hiền

vuthithuhien@hdu.edu.vn

2021

6

Nguyễn Thị

Yến

nguyenthiyen@hdu.edu.vn

2021

7

Nguyễn Ngọc

nguyenngoctu@hdu.edu.vn

2022

 

           Địa chỉ liên hệ

Phòng 608 – 611; 907 Tòa nhà Điều hành, Trường Đại học Hồng Đức

Điện thoại: 02433.725.789; Email: phongdbclktn@hdu.edu.vn

Một số kết quả đạt được

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu triển khai các hoạt động Tự đánh giá chất lượng Trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (MOET). Nhà trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng vào năm 2017, với tỷ lệ số tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 83,6% và được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng Quốc gia cho giai đoạn 2017–2022 (Nghị quyết Số 19 NQ-HĐKĐCL ngày 24/7/2017 của HĐ ĐBCLGD), giai đoạn 2022-2027; Trường đã và đang thực hiện kiểm định chất lượng bởi trung tâm KĐCLGD Đại học Quốc gia Hà Nội;

- 100% các chương trình đào tạo của Nhà trường thường xuyên được cập nhật dữ liệu tự đánh giá (đánh giá nhanh). Tính đến nay, Nhà trường đã có 14 chương trình đào tạo đại học được đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn MOET gồm:

* Chương trình đào tạo ĐH ngành sư phạm Tiếng Anh (2019)

* Chương trình đào tạo ĐH ngành Giáo dục Tiểu học (2019)

* Chương trình đào tạo ĐH ngành Sư phạm Toán (2021)

* Chương trình đào tạo ĐH ngành Sư phạm Ngữ văn (2021)

* Chương trình đào tạo ĐH ngành Sư phạm Lịch sử (2021)

* Chương trình đào tạo ĐH ngành QTKD (2021)

* Chương trình đào tạo ĐH ngành CNTT (2022)

* Chương trình đào tạo ĐH Kế toán (2022)

* Chương trình đào tạo ĐH Luật (2022)

* Chương trình đào tạo ĐH Sư phạm Địa lý (2022)

* Chương trình đào tạo ĐH GDTC (2022)

* Chương trình đào tạo ĐH GDMN (2022)

* Chương trình đào tạo ĐH Chăn nuôi (2022)

* Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành QTKD (2022)

* Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Máy tính (2023)

* Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Giáo dục (2023)

* Chương trình đào tạo ĐH Sư phạm Hóa học (2023)

* Chương trình đào tạo ĐH Sư phạm Sinh học (2023)

* Chương trình đào tạo ĐH Sư phạm Vật lý (2023)

* Chương trình đào tạo ĐH Du lịch (2023)

* Chương trình đào tạo ĐH TCNH (2023)

            - Nhà trường thực hiện kế hoạch khắc phục và báo nhanh kết quả khắc phục sau đánh giá ngoài các CTĐT đã được đánh giá chất lượng giai đoạn 2019-2024 (SP Tiếng Anh; GD Tiểu học); khắc phục và báo cáo giữa kỳ kết quả khắc phục sau ĐGN chất lượng Trường (giai đoạn 2017-2022) với Bộ GD&ĐT và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đúng quy định (CV số 84/ĐHHĐ-ĐBCL&KT ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ); triển khai các kế hoạch khắc phục sau ĐGN các CTĐT SP Toán, Ngữ văn, Lịch sử, QTKD... từng bước đưa hoạt động tự đánh giá và cải tiến chất lượng là hoạt động thường xuyên trong Nhà trường.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện đổi mới công tác đề thi, ngân hàng câu hỏi thi, đa dạng hình thức thi (Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan); phối hợp tổ chức các kỳ thi hết học phần cho các hệ bậc đào tạo theo phương thức trực tiếp và trực tuyến; tham gia tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho Sinh viên chính quy, đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài; tham gia công tác thi tuyển sinh LT, VLVH, VB2, tuyển sinh Thạc sĩ đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tin liên quan