Phân công nhiệm vụ các thành viên phòng ĐBCL&KT từ 1.4.2023

4/24/2023 10:34:56 AM

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN PHÒNG ĐBCL&KT

từ ngày 01 tháng 4 năm 2023

 

1. ThS – GVC. Lê Thị Hạnh - Trưởng phòng, Bí thư CB

Email: lethihanh@hdu.edu.vn

1. Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Phòng ĐBCL&KT;

2. Chủ trì Tham mưu các văn bản cho BGH trong việc triển khai các hoạt động về Khảo thí và Bảo đảm chất lượng;

3. Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng; Công tác cán bộ, Thi đua khen thưởng;

4. Chỉ đạo công tác ban hành kế hoạch thi, ký lịch thi kết thúc học phần;

5. Chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý chất lượng của đơn vị theo tiêu chuẩn ISO;

6. Chỉ đạo việc Quản lý, giao – nhận phôi Văn bằng, Chứng chỉ theo quy định của Nhà trường và tổ chức việc đóng dấu Seri phôi bằng; tổ chức quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhập – xuất phôi văn bằng, chứng chỉ;

7. Thực hiện báo cáo Ba công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (mảng KĐCL);

8. Tham gia hội đồng BĐCL, HĐ KH&ĐT và các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

2. TS – GVC. Nguyễn Thế Cường – Phó trưởng phòng, Phó BT CB

Email: nguyenthecuong@hdu.edu.vn

1.Thay mặt Trưởng phòng điều hành và giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác vắng.

2. Phụ trách công tác khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến khảo thí

3. Chỉ đạo công tác lấy ý kiến các bên liên quan.

4. Chịu trách nhiệm theo dõi vật tư, trang thiết bị, tài sản do đơn vị quản lý và sử dụng.

5. Tham gia hội đồng Thẩm định, quản lý NHCHT;  hội đồng BĐCL, HĐ Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Đánh giá năng lực ngoại ngữ, năng lực Tiếng Việt và các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

6. Theo dõi nền nếp làm việc, chấm công; theo dõi thực hiện kế hoạch làm thêm giờ của CBVC-LĐ của đơn vị; tổng hợp báo cáo tháng của Phòng; phụ trách duyệt tin bài đăng trên Website của đơn vị.

3. PGS.TS GVCC. Hoàng Ngọc Thảo – Phó trưởng phòng

 Email: hoangngocthao@hdu.edu.vn

1. Phụ trách công tác bảo đảm, kiểm định chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến đảm bảo chất lượng.

2. Tham mưu tổ chức đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn nước ngoài; Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường với Bộ GD&ĐT và cấp trên theo quy định; Chỉ đạo tham mưu thực hiện đối sánh chất lượng giáo dục (đối sánh bên trong và bên ngoài);

3. Chỉ đạo công tác chọn đề và in sao đề thi kết thúc HP, công tác thí vụ khác;

4. Quản lý trực tiếp phôi bằng, hồ sơ nhập xuất phôi bằng, chứng chỉ; đóng dấu seri phôi bằng, chứng chỉ.

5. Tham gia hội đồng Thẩm định NHCHT;  hội đồng BĐCL, HĐ Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Đánh giá năng lực ngoại ngữ, năng lực Tiếng Việt và các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

6. Theo dõi nền nếp làm việc, chấm công; theo dõi thực hiện kế hoạch làm thêm giờ của CBVC-LĐ của đơn vị; quản lý cơ sở dữ liệu về công tác bảo đảm, kiểm định chất lượng

4. ThS. Lê Thị Lan Anh – CV, CT CĐP

Email:  lethilananh@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Bảo đảm chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến BĐCL bên trong, cụ thể:

Tham mưu văn bản về công tác vận hành hệ thống BĐCL bên trong, xây dựng và tổ chức triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch BĐCL; kế hoạch Tự đánh giá; quá trình Tự đánh giá

- Kiểm tra, đôn đốc, thu thập hồ sơ minh chứng của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kế hoạch BĐCL, quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ, tài liệu BĐCL;

- Theo dõi, đôn đốc các khoa triển khai công tác TĐG và viết báo cáo đánh giá chất lượng CTĐT (chu kỳ, giữa chu kỳ).

- Tổ chức thực hiện, xử lý, báo cáo kết quả lấy ý kiến đánh giá về hoạt động giảng dạy, đánh giá chất lượng quá trình đào tạo;

2. Công tác khác:

- Thư ký HĐ nghiệm thu NHCHT các  khoa Khoa học Tự nhiên,  LLCT-L, GDTC, Ngoại ngữ, GDTH, GDMN.

- Quản lý việc sử dụng vật tư, bì đựng đề thi/đáp án, hồ sơ đề xuất nhu cầu văn phòng phẩm.

- Phân tích xử lý các kết quả thi.

- Quản lý Hồ sơ dữ liệu, kết quả về Khảo sát các bên liên quan (QĐ 2661);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 

6. ThS. Nguyễn Thị Dung

Email: nguyenthidungnl@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Bảo đảm chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến Kiểm định chất lượng, cụ thể:

- Tham mưu áp dụng các văn bản triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, báo cáo công tác kiểm định chất lượng;

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị TĐG và viết báo cáo đánh giá chất lượng Trường (chu kỳ, giữa chu kỳ).

- Tham mưu đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

2. Báo cáo kết quả tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài các CTĐT, sau đánh giá ngoài chất lượng Trường.

3. Công tác khác:

- Tham gia Thư ký HĐ nghiệm thu, mã hóa và nhập  NHCHT các khoa NLNN, KT-QTKD, CNTT&TT, KTCN, KHXH, TLGD – cùng đ/c Thu Hiền

- Tham gia  giúp việc các hội đồng khi được nhà trường phân công.

- Thực hiện các công tác khác khi Trưởng phòng giao.

5. ThS. Vũ Thị Thu Hiền

Email:  vuthithuhien@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể: Phụ trách công tác đề thi của các khoa: NLNN, KT-QTKD, CNTT&TT, KTCN;

2. Nhóm trưởng nhóm in sao đề thi kết thúc học phần;

3. Cán bộ kiểm soát tài liệu ISO của phòng;

4. Tham gia thư ký tổ chức thi trên phòng máy và thi trực tuyến;

5. Công tác khác:

- Thư ký HĐ nghiệm thu, mã hóa và nhập  NHCHT các khoa NLNN, KT-QTKD, CNTT&TT, KTCN, KHXH, TLGD.

- Tham gia giúp việc HĐ thi/Ban chỉ đạo đánh giá CĐR ngoại ngữ, thi ĐGNL Tiếng Việt cho LHS Lào (thu nhận đăng ký thi lại, phát hành lịch thi, lập danh sách thi, tổng hợp kết quả) hệ chính quy;

- Xác nhận giờ ra đề thi cho các Khoa phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 

7. ThS. Nguyễn Thị Yến

Email:  nguyenthiyen@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Phụ trách công tác đề thi của các khoa: GDMN, GDTH, KHTN, KHXH.

- Thu nhận đăng ký thi lại  CĐR ngoại ngữ cho Sinh viên,

- Thư ký tổ chức thi các học phần trắc nghiệm trên máy và trực tuyến

2. Tham gia ban giúp việc Ban chỉ đạo đánh giá CĐR ngoại ngữ (thu nhận đăng ký thi lại, phát hành lịch thi, lập danh sách thi, tổng hợp kết quả) khối không chính quy

3. Thực hiện công tác văn thư, báo cáo tháng của đơn vị.

4. Công tác khác:

- Tham gia đóng dấu seri phôi bằng, chứng chỉ.

- Tổng hợp bảng chấm công, bảng xếp loại cán bộ - viên chức hàng tháng. 

- Xác nhận giờ ra đề thi cho các Khoa phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 

8. KS. Lê Thị Hà, CV, PCT CĐP

Email: lethihakt@hdu.edu.vn 

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Quản lý bài thi, tổ chức đánh rọc phách tất cả các bài thi kết thúc học phần (hình thức thi viết)

- Quản lý hồ sơ tổ chức thi, chấm thi của các đơn vị: KT-QTKD, NLNN, CNTT&TT, KTCN, GDMN, GDTH, GDTC, TLGD; Lập, trình ký và phát hành bảng điểm thi kết thúc học phần cho các đơn vị liên quan.

- Tham gia Thư ký HĐ nghiệm thi NHCHT các  khoa Khoa học Tự nhiên,  LLCT-L, GDTC, Ngoại ngữ, GDTH, GDMN.

- Tổng hợp tình hình phúc khảo vào cuối học kỳ

2. Công tác khác:

- Thư ký HĐ nghiệm thu NHCHT các  khoa Khoa học Tự nhiên,  LLCT-L, GDTC, Ngoại ngữ, GDTH, GDMN (cùng đ/c Lan Anh);

- Xác nhận giờ chấm thi của các khoa phụ trách.

- Trực tiếp đầu mối theo dõi, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng;

- Phụ trách công tác nữ công, văn thể mỹ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công 

9. ThS. Hoàng Huyền Trang

Email:  hoanghuyentrang@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Thực hiện công tác thí vụ của khối không chính quy và của bậc sau đại học (lập lịch thi, đề xuất đoàn cán bộ tham gia tổ chức thi Liên kết);

- Thu nhận đơn hoãn thi, thi lại khối không chính quy, bậc sau đại học xác minh trình Lãnh đạo phòng  phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ thí vụ khác theo phân công

3. Công tác khác:

- Quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ, tài liệu về đánh giá CĐR ngoại ngữ; đánh giá năng lực tiếng Việt; lưu trữ hồ sơ tổ chức thi khối Liên kết đào tạo.

- Xác nhận giờ coi thi cho giảng viên các khoa.

- Tổng hợp tình hình công tác thực hiện KH khảo thí 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

10. ThS. Nguyễn Ngọc Tú

Email: nguyenngoctu@hdu.edu.vn 

1. Phụ trách công tác đề thi (thu nhận, tổ hợp, in sao, bàn giao đề thi) của các khoa: Ngoại ngữ, LLCT-Luật, TLGD, GDTC.

2. Công tác khác:

- Thư ký tổ chức thi các học phần trắc nghiệm trên máy và trực tuyến.

- Tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức Trực tuyến

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công

11. ThS. Lê Thanh Sơn

Email: lethanhson@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Thực hiện công tác thí vụ (lập lịch thi, nhận đề thi từ bộ phận in sao, bàn giao đề thi, hồ sơ thi cho thư ký tổ chức thi, thu nhận, bảo quản ĐKDT, hồ sơ tổ chức thi, chấm thi, bảng điểm thi kết thúc học phần, theo dõi, đôn đốc công tác nhập điểm) của khối chính quy bậc Đại học, Cao đẳng;

- Quản lý hồ sơ tổ chức thi, chấm thi của các đơn vị: Ngoại ngữ, LLCT-Luật, KHTN, KHXH.

- Lập, trình ký và phát hành bảng điểm thi kết thúc học phần cho các đơn vị liên quan.

- Thư ký tổ chức thi trên phòng máy và thi trực tuyến.

- Thư ký tổ chức thi các học phần trắc nghiệm trên máy và trực tuyến.

- Tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức Trực tuyến.

- Tham gia tổ Chấm thi trắc nghiệm trên giấy.

- Thu nhận đơn hoãn thi, thi lại khối chính quy, xác minh, trình Lãnh đạo duyệt.

2. Công tác khác:

- Quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ tổ chức thi trên phòng máy;

- Tham gia một số công việc trong thực hiện công tác đóng dấu seri phôi bằng, chứng chỉ.

- Xác nhận giờ chấm thi cho các khoa phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công./.       

           Trưởng phòng

(Đã kí)

 

             Lê Thị Hạnh

Tin liên quan