Thống báo số 54/TB-ĐHHĐ về việc tổ chức đánh, rọc phách tập trung bài thi viết kết thúc học phần trường ĐH Hồng Đức

4/8/2022 9:59:46 AM
Căn cứ vào kết luận của Hiệu truởng tại cuộc họp giao ban Nhà truờng tháng 04/2022; Căn cứ Quyết định 395/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/4/2020 về việc ban hành Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần tại truờng Đại học Hồng Đức; Nhà trường thông báo từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 (bắt đầu từ ngày 15/04/2022) công tác tổ chức thi kết thúc học phần có một số thay đổi.
Tập tin đính kèm

Tin liên quan