THÔNG BÁO: đăng ký hình thức thi kết thúc học phần

9/12/2021 9:41:44 AM
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, bảo đảm kế hoạch, tiến độ năm học 2020-2021 không ảnh hưởng tới thời gian tốt nghiệp của người học, Nhà trường tiếp tục tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến đối với các học phần còn lại (chưa thi) của học kỳ 2, kỳ hè năm học 2020-2021. Đối với học kỳ 1 năm học 2021-2022, Nhà trường sẽ lựa chọn phương thức thi (trực tuyến hoặc trực tiếp) phù hợp nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn kéo dài. Vì vậy, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và người học cụ thể như sau:

1. Hình thức thi học phần:

- Các lớp chưa thi của học kỳ 2 và kỳ hè năm học 2020-2021: sử dụng hình thức thi tự luận trực tuyến cho lớp học phần có số lượng người học không quá 30 người, vấn đáp trực tuyến nếu số lượng người học không quá 60 người hoặc hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

- Từ học kỳ 1 năm học 2021-2022:

+ Học phần thuộc khối kiến thức ngoại ngữ, lý luận chính trị Mác-Lênin: sử dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy cho cả phương thức thi trực tuyến và trực tiếp.

+ Các học phần không thuộc khối kiến thức ngoại ngữ, lý luận chính trị Mác-Lênin: đối với phương thức thi trực tiếp sử dụng các hình thức thi tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành hoặc kết hợp các hình thức này. Đối với phương thức thi trực tuyến hình thức thi tự luận cho các lớp học phần có số lượng người học không quá 30 người, vấn đáp trực tuyến nếu số lượng người học không quá 60 người hoặc hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

2. Nội dung, số lượng đề thi:

Thực hiện theo quy định 395/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/4/2020 đối với các học phần thi theo phương thức trực tiếp và quy định 1580/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/8/2021 đối với các học phần thi theo phương thức trực tuyến.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng ĐBCL&KT: tổng hợp đăng ký hình thức thi, phương thức thi, tham mưu lập danh sách trình Ban giám hiệu phê duyệt.

- Các Khoa: tổ chức cho các Bộ môn quản lý học phần rà soát, lựa chọn và đăng ký hình thức thi trực tuyến đối với các học phần chưa thi trong học kỳ 2 và kỳ hè năm học 2020-2021 của tất cả các hệ bậc đào tạo. Rà soát, điều chỉnh hình thức thi phù hợp theo cả hai phương thức thi trực tuyến và trực tiếp cho các học phần giảng dạy trong năm học 2021-2022 (theo mẫu gửi kèm).

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trong thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Đơn vị quản lý đào tạo;

- Các Khoa;

- Lưu: VT, ĐBCL&KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Hoàng Văn Thi

 

Tập tin đính kèm

Tin liên quan