Phân công nhiệm vụ các thành viên trong phòng ĐBCL&KT từ 01/5/2022

5/9/2021 9:41:37 PM

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN PHÒNG ĐBCL&KT

từ ngày 01 tháng 05 năm 2022

 

1. TS – GVC. Nguyễn Văn Đông - Trưởng phòng

ĐT:                                          Email: nguyenvandong@hdu.edu.vn

 1. Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Phòng ĐBCL&KT; Tham mưu cho BGH trong việc triển khai các hoạt động về Khảo thí và Bảo đảm chất lượng.

2. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến đảm bảo chất lượng và khảo thí.

3. Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng; Công tác cán bộ, Thi đua khen thưởng của đơn vị;

4. Chỉ đạo công tác ban hành lịch thi kết thúc học phần, chọn đề và in sao đề thi, công tác thí vụ;

5. Chỉ đạo việc quản lý, giao – nhận phôi Văn bằng, Chứng chỉ theo quy định của Nhà trường và tổ chức việc đóng dấu Sezi phôi bằng; Quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhập – xuất phôi bằng, chứng chỉ.

6. Chỉ đạo công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Phòng.

7. Tham gia hội đồng BĐCL, HĐ KH&ĐT; HĐ Tuyển sinh, Tốt nghiệp và các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà – CV, Chủ tịch Công đoàn Phòng

ĐT: 0987.973.274                     Email: nguyenthithuha@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Bảo đảm chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến Kiểm định chất lượng, cụ thể:

- Tham mưu áp dụng các văn bản triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, báo cáo công tác kiểm định chất lượng;

- Tham mưu đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến công tác đánh giá ngoài chất lượng giáo dục.

2. Quản lý phôi bằng, hồ sơ nhập xuất phôi bằng, chứng chỉ; đóng dấu sezi phôi bằng, chứng chỉ.

3. Tham gia ban giúp việc Hội đồng đánh giá CĐR ngoại ngữ (thu nhận đăng ký thi lại, phát hành lịch thi, lập danh sách thi, hồi phách, tổng hợp kết quả) khối không chính quy, sau đại học.

4. Công tác khác:

          - Tham gia lấy ý kiến đánh giá về hoạt động giảng dạy, đánh giá chất lượng quá trình đào tạo;

          - Tham gia đối sánh chất lượng giáo dục (UPM)

          - Tham gia (thư ký) hội đồng thẩm định NHCHT;

          - Tham gia Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng

          - Quản lý tài chính của Chi bộ.

          - Quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ, tài liệu về thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

3. ThS. Lê Thị Lan Anh – CV, PCT Công đoàn Phòng

ĐT: 0825 113 789                     Email:  lethilananh@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Bảo đảm chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến BĐCL bên trong, cụ thể:

           - Tham mưu văn bản về công tác vận hành hệ thống BĐCL bên trong, xây dựng và tổ chức triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch BĐCL; kế hoạch Tự đánh giá;

          - Kiểm tra, đôn đốc, thu thập hồ sơ minh chứng của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kế hoạch BĐCL, quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ, tài liệu BĐCL;

          - Tổ chức thực hiện, xử lý, báo cáo kết quả lấy ý kiến đánh giá về hoạt động giảng dạy, đánh giá chất lượng quá trình đào tạo;

2. Công tác khác:

          - Quản lý việc sử dụng vật tư, bì đựng đề thi/đáp án, văn phòng phẩm.

          - Phân tích xử lý các kết quả thi.

          - Phụ trách công tác nữ công, văn thể mỹ.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

4. ThS. Nguyễn thế Lợi

ĐT: 0983.257.356                     Email:  nguyenloi@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Phụ trách công tác đề thi của các khoa: NLNN, KT-QTKD, CNTT&TT, KTCN.

2. Tham gia ban giúp việc Hội đồng đánh giá CĐR ngoại ngữ (phát hành lịch thi, lập danh sách thi, hồi phách, tổng hợp kết quả) khối chính quy; Tham gia ban giúp việc CĐR ngoại ngữ (ban chấm thi) khối chính quy, đánh giá năng lực tiếng Việt;

3. Công tác khác:

- Thư ký tổ chức thi trên phòng máy, quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ tổ chức thi trên phòng máy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

5. ThS. Phạm Công Bình

ĐT: 0917.757.068                     Email:  phamcongbinh@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Phụ trách công tác đề thi (thu nhận, tổ hợp, in sao, bàn giao) của các khoa: Ngoại ngữ, LLCT-Luật, TLGD, GDTC.

- Quản lý phòng máy tính, thư ký tổ chức thi các học phần trắc nghiệm trên máy.

- Quản lý NHCHT: thu nhận, quản lý bản cứng, nhập NHCHT vào phần mềm.

- Tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần theo phương thức Trực tuyến

2. Công tác khác:

- Tham gia một số công việc trong thực hiện công tác đóng dấu sezi phôi bằng, chứng chỉ.

- Thực hiện soạn thông tin liên quan đăng trang Web của Phòng (trình duyệt qua đ/c Hạnh).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

6. ThS. Nguyễn Thị Yến

ĐT:   0949862345           Email:  nguyenthiyen@hdu.edu.vn

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Phụ trách công tác đề thi của các khoa: GDMN, GDTH, KHTN, KHXH.

- Tham gia ban giúp việc CĐR ngoại ngữ (ban chấm thi) khối chính quy; thu nhận đăng ký thi lại.

2. Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài các CTĐT

3. Thực hiện công tác văn thư, báo cáo tháng của đơn vị.

4. Công tác khác:

          - Tham gia đóng dấu sezi phôi bằng, chứng chỉ.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

          - Lập bảng chấm công, bảng xếp loại cán bộ - viên chức hàng tháng.

 

7. CN-KS Lê Thị Hà

ĐT: 0943 445 007                                        Email: lethihakt@hdu.edu.vn 

1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Quản lý bài thi, tổ chức đánh rọc phách tất cả các bài thi kết thúc học phần (hình thức thi viết)

- Quản lý hồ sơ tổ chức thi, chấm thi của các đơn vị: KT-QTKD, NLNN, CNTT&TT, KTCN, GDMN, GDTH, GDTC, TLGD; Lập, trình ký và phát hành bảng điểm thi kết thúc học phần cho các đơn vị liên quan.

- Tổng hợp tình hình phúc khảo hằng năm.

2. Công tác khác:

- Quản lý tài chính công đoàn Phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

 

8. ThS. Hoàng Huyền Trang

ĐT: 0389.914.476                     Email:  hoanghuyentrang@hdu.edu.vn

 1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

- Thực hiện công tác thí vụ của khối ngoài chính quy và của bậc sau đại học.

- Thu nhận đơn hoãn thi, thi lại khối không chính quy, bậc sau đại học xác minh trình Trưởng phòng  phê duyệt.

2. Công tác khác:

- Quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ, tài liệu về đánh giá CĐR ngoại ngữ, đánh giá năng lực tiếng Việt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Tổng hợp tình hình công tác thực hiện KH khảo thí

 

9. ThS. Vũ Thị Thu Hiền

ĐT:   0825955882                     Email:  vuthithuhien@hdu.edu.vn

 1. Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thí vụ, cụ thể:

          - Thực hiện công tác thí vụ (nhận đề thi từ bộ phận in sao, bàn giao đề thi, hồ sơ thi cho thư ký tổ chức thi, thu nhận, bảo quản ĐKDT, hồ sơ tổ chức thi, chấm thi, bảng điểm thi kết thúc học phần, theo dõi, đôn đốc công tác nhập điểm) của khối chính quy bậc Đại học, Cao đẳng.

          - Quản lý hồ sơ tổ chức thi, chấm thi của các đơn vị: Ngoại ngữ, LLCT-Luật, KHTN, KHXH; Lập, trình ký và phát hành bảng điểm thi kết thúc học phần cho các đơn vị liên quan.

            - Thu nhận đơn hoãn thi, thi lại khối chính quy xác minh trình Trưởng phòng phê duyệt.

2. Cán bộ kiểm soát tài liệu ISO của phòng.

3. Công tác khác:

          - Tham gia công tác BĐCL: theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch BĐCL; kế hoạch Tự đánh giá; lấy ý kiến người học.

          - Tham gia đối sánh chất lượng giáo dục

          - Tham gia (thư ký) hội đồng thẩm định NHCHT.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Tin liên quan