CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA BỘ GD&ĐT

1/9/2023 8:58:07 AM
Danh mục các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng:

TT

Tên văn bản

Loại

văn bản

Số hiệu

văn bản

Ngày,

tháng, năm

Nội dung văn bản

 

Thông tư

     

 

1

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư

38/2013/

TT-BGDĐT

29/11/2013

Xem tại đây

2

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của Giáo dục đại học

Thông tư

04/2016/

TT-BGDDT

14/3/2016

Xem tại đây

3

Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông tư

12/2017/

TT-BGDDT

19/5/2017

Xem tại đây

4

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Thông tư

08/2021/

TT-BGDDT

18/3/2021

Xem tại đây

5

Thông tư Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của GDDH

Thông tư

17/2021/

TT-BGDDT

22/06/2021

Xem tại đây

 

Công văn

     

 

1

Công văn hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Công văn

7324/BGDĐT-

NGCBQLGD

8/10/2013

Xem tại đây

2

Công văn hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Công văn

1074/KTKĐCL

GD-KĐĐH

28/6/2016

Xem tại đây

3

Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

Công văn

1075/KTKĐCL

GD-KĐĐH

28/6/2016

Xem tại đây

4

Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Công văn

1076/KTKĐCL

GD-KĐĐH

28/6/2016

Xem tại đây

5

Công văn khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Công văn

2919/BGDDT-

GDDH

10/7/2017

Xem tại đây

6

Công văn hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Công văn

766/QLCL-

KĐCLGD

20/4/2018

Xem tại đây

7

Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Công văn

767/QLCL-

KĐCLGD

20/4/2018

Xem tại đây

8

Công văn hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CS GDĐH

Công văn

768/QLCL-

KĐCLGD

20/4/2018

Xem tại đây

9

Công văn sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Công văn

769/QLCL-

KĐCLGD

20/4/2018

Xem tại đây

10

Công văn thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Công văn

1668/QLCL-

KĐCLGD

31/12/2019

Xem tại đây

11

Bảng hướng dẫn kèm CV 1668 thay thế CV 768 (31.12.2019)

Công văn

1668/QLCL-

KĐCLGD

31/12/2019

Xem tại đây

12

Công văn thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDDH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Công văn

1669/QLCL-

KĐCLGD

31/12/2019

Xem tại đây

13

Tài liệu hướng dẫn kèm CV 1669 thay thế CV 769

Công văn

1669/QLCL-

KĐCLGD

31/12/2019

Xem tại đây

14

Công văn về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và KĐCL giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP

Công văn

2274/BGDDT-

QLCL

28/5/2019

Xem tại đây

15

Công văn hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

Công văn

2085/QLCL-

KĐCLGD

31/12/2020

Xem tại đây

16

Công văn điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Công văn

774/QLCL-

KĐCLGD

10/6/2021

Xem tại đây

Tin liên quan